ŠAUKSMININKŲ
MANIFESTAS

2019-ųjų ko­vo 11-oji

Mes, pa­si­pik­ti­nę stu­den­tų po­li­ti­kos būk­le Lie­tu­vo­je, skel­bia­me nau­jos ini­cia­ty­vos pra­džią. Mū­sų ne­ten­ki­na van­gus stu­den­ti­jos vaid­muo uni­ver­si­te­tuo­se ir vie­šo­jo­je erdvėje.

Prob­le­mos šak­nis re­gi­me pi­lie­ti­nės apa­ti­jos ir ka­rje­riz­mo įsčio­mis ta­pu­sio­se stu­den­tų at­sto­vy­bė­se. Šian­dien at­sto­vy­bi­nin­kų grie­ti­nė­lė pir­me­ny­bę tei­kia miglo­tam va­ka­rė­lių or­ga­ni­za­vi­mui ir pro­jek­ti­nių lė­šų įsi­sa­vi­ni­mui. Tuo tar­pu švie­ti­mo po­li­ti­ka ir so­cia­li­nis ak­ty­viz­mas pa­lie­ka­mi už­nu­ga­ry­je. Il­ga­lai­kis ne­pa­si­ten­ki­ni­mas at­sto­vy­bė­mis ro­do, kad jos yra ne­pa­jė­gios tvar­ky­ti stu­den­tų vie­šuo­sius reikalus.

Mes at­ei­na­me ju­din­ti už­rū­gu­sius stu­den­tų at­sto­vy­bių van­de­nis. Šau­kia­mės tų, ku­riems rū­pi stu­den­tų po­li­ti­kos, kul­tū­ros ir so­cia­li­niai rei­ka­lai. Mes siekiame:

1. Tie­sio­gi­nės de­mo­kra­ti­jos. Va­do­vau­tis tie­sio­gi­nio veiks­mo prin­ci­pu stu­den­tų sa­vi­val­do­je. Už­tik­rin­ti rea­lias są­ly­gas stu­den­tų įsi­trau­ki­mui į bend­rų rei­ka­lų svars­ty­mą. Pa­si­telk­ti re­fe­ren­du­mą ak­tu­aliems klau­si­mams spręsti;

2. At­vi­ru­mo. Svars­ty­ti stu­den­tų rei­ka­lus ir skirs­ty­ti fi­nan­sus re­mian­tis skaidru­mo politika;

3. So­li­da­ru­mo. Siek­ti ge­res­nių so­cia­li­nių ir ma­te­ria­li­nių są­ly­gų, ku­rios už­tik­rin­tų ko­ky­biš­kas stu­di­jas ir dės­ty­mą, stu­den­tams, dės­ty­to­jams ir ki­tiems švie­ti­mo bend­ruo­me­nės na­riams. At­si­sa­ky­ti ne­svei­kos kon­ku­ren­ci­jos ir pra­dė­ti tar­pu­ni­ver­si­te­ti­nį bendradarbiavimą.

ATSILIEPK Į MŪSŲ ŠAUKIMĄ!