Mūsų atstovai

Frakcijos nariai

Humanitarinių mokslų
fakultetas
  1. Emil Sta­ro­du­bov
Informatikos
fakultetas
  1. Da­ra­ab Pathiana
Doktorantai
  1. Mar­ty­nas Butkus
  2. Žy­gi­man­tas Menčenkovas

Socialinių mokslų fakultetas
  1. Be­nas Baranovksis
Menų fakultetas
  1. Gab­rie­lė Arlauskaitė
  2. Klau­di­ja Sadauskaitė
Politikos mokslų ir
diplomatijos fakultetas
  1. Ne­das Dorša 
  2. Gus­tas Juodžbalis 

Frakcijos veikla

2021 08 19 posėdis
1. Pa­teik­tas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas, ku­riuo siū­lo­ma: pas­kelb­ti pa­lai­ky­mą LGBTQ+ bend­ruo­me­nei ir jai skir­tai Kau­nas Pri­de ini­cia­ty­vai; pa­kvies­ti ru­de­nį šia­me ren­gi­ny­je da­ly­vau­ti vi­są uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nę; fi­nan­siš­kai pa­rem­ti Kau­nas Pri­de or­ga­ni­za­to­rius gin­čuo­se su ren­gi­niui lei­di­mo ne­iš­duo­dan­čia Kau­no mies­to savivaldybe.
2. Pa­teik­tas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas įsteig­ti stu­den­tų so­cia­li­nį fon­dą. Pa­gal jį at­sto­vy­bės il­guo­ju pe­rio­du su­tau­py­tos ir jai pa­au­ko­tos lė­šos bū­tų ski­ria­mos su­teik­ti vien­kar­ti­nę pa­ra­mą su ne­nu­ma­ty­tais fi­nan­si­niais ir ki­tais sun­ku­mais su­si­dū­ru­siems studentams.
2021 03 12 posėdis
1. Pa­teik­tas re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tas dėl vals­ty­bės re­mia­mų pas­ko­lų mo­de­lio, ku­ria ra­gi­na­ma Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo im­tis veiks­mų re­for­muo­ti ne­e­fek­ty­vią, stu­den­tams ne­pa­lan­kią ir vals­ty­bės lė­šas švais­tan­čią fi­nan­si­nės stu­di­juo­jan­tie­siems pa­ra­mos sistemą. 
2. Iš­kel­ta Žy­gi­man­to Men­čen­ko­vo kan­di­da­tū­rą į VDU SA pre­zi­den­tus. Pa­teik­tas kan­di­da­to prog­ra­ma ir mo­ty­va­ci­nis laiš­kas, ku­riais nu­brė­žia­mi tiks­lai stip­rin­ti stu­den­tų sa­vi­val­dą, ge­rin­ti jų ma­te­ria­li­nę ir so­cia­li­nę būk­lę bei su­teik­ti stu­di­juo­jan­čių­jų bal­sui di­des­nį vaid­me­nį vie­ti­nė­je ir na­cio­na­li­nė­je politikoje. 
2021 02 11 posėdis 
1. Pa­teik­tas re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tas dėl prieš au­to­ri­ta­ri­nę ša­lies val­džią pro­tes­tuo­jan­čių stu­den­tų Tur­ki­jo­je pa­lai­ky­mo ir jos pa­tei­ki­mo Tur­ki­jos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dai Lietuvoje.
2. Pa­teik­tas rin­ki­mų tvar­kos pa­tai­sų pro­jek­tas, ku­rioms įsi­ga­lio­jus VDU SA pre­zi­den­tas bū­tų ne VDU stu­den­tų par­la­men­te, bet tie­sio­gi­niuo­se, slap­tuo­se ir ly­giuo­se vi­suo­ti­niuo­se stu­den­tų rinkimuose.